نمونه کار های مهرخوانی
وقّع ما فيه لديّ.حرّره /وكان ذلک في شهر ربيع الثاني من سنة 1288

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
اعترفت بما فيه لديّ.حرّره / سال 1288 قمری

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره / سال 1288 قمری

خوانش: رب نجنی بمحمد و علی

مشاهده جزئیات
اعترفت بما رقم فيه لديّ. حرّره / سال 1288 قمری

خوانش: المتوکل علی الله الغنی عبده محمد بن محمد علی

مشاهده جزئیات
هو، قد اعترفت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده. احمد بن غلام‌رضا

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ بيگم خانم

خوانش: عبده محمد مهدی بن حسن

مشاهده جزئیات
مهری با نام علی نقی

خوانش: لا اله الا الله الملک الحق المبین، عبده علی نقی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان