نمونه کار های مهرخوانی
اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره (مزرعۀ احمد آباد آران)

خوانش: عبده محمد حسين

مشاهده جزئیات
وقع ما سطر فيه لديّ. حرّره (مزرعۀ احمد آباد آران)

خوانش: الله المحمود کافی کل فعال

مشاهده جزئیات
اعترفوا بما رقم لديّ. حرّره (مزرعۀ احمد اباد)

خوانش: عبده الراجی محمود بن احمد

مشاهده جزئیات
ملا محمد علی آرانی ( مزرعۀ احمد آباد)

خوانش: محمد حسین ابن صدرالدين

مشاهده جزئیات
ملا محمد علی آرانی ( مزرعۀ احمد آباد)

خوانش: الله المحمود کافی کل فعال

مشاهده جزئیات
ملا محمد علیآرانی ( مزرعۀ احمد آباد)

خوانش: الله محمد علی

مشاهده جزئیات
من الشاهدين (مزرعۀ احمد آباد)

خوانش: عبده الراجی ابوالقاسم بن غلامرضا

مشاهده جزئیات
أقرّ لديّ بما رقم فيه. حرّره (مزرعۀ احمد آباد)

خوانش: لا اله الا الله الملك الحق المبین عبده الحسن

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان